x

-10% zľava na všetko so zľavovým kupónom BESTFORM

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.bestform.sk., ktorého prevádzkovateľom je (ďalej ako „predávajúci”):

 

UrbanWeb s.r.o.
Hlavnosecká ulica 186/36
943 54 Svodín
IČO: 47799986
DIČ: 2024101332
IČ DPH: SK2024101332

 

Tel.: +421 950 611 772
E-mail: info@bestform.sk
Kontaktná osoba: Ing. Peter Urbán

Bankový účet v EUR: SK7709000000005057352704

BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1

tel. č. 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk


Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu bestform.sk (ďalej len kupujúci). Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplýva z nasledovných zákonov:

•    40/1964 Z. z. (občiansky zákonník)
•    250/2007 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
•    102/2014 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku)
•    22/2004 Z.z. (zákon o elektronickom obchode)

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy


Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vytvorenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak sa produkt už nevyrába alebo nie je na sklade. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho včas informovať a dohodne sa na ďalšom postupe (zrušenie celej objednávky alebo zmena chýbajúcej položky na iný druh tovaru). 

2. Spôsob dopravy a platby


Objednávky vytvorené v internetovom obchode www.bestform.sk je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky. Doručenie do ostatných štátov nie je možné. 

Aktuálne možnosti dopravy a platby sú definované na podstránke doprava a platby.

3. Dodacia lehota


Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 5 pracovných dní. O termíne odoslania bude kupujúci informovaný e-mailom.


4. Preberanie tovaru


Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom.
 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške. 

5. Odstúpenie od zmluvy


V zmysle zákona 102/2014 kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) bez udania dôvodu do 14 dní od vytvorenia objednávky bez sankcie.


A) V prípade, ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu už bol objednaný tovar fyzicky doručený, je potrebné vyplniť formulár pre vrátenie tovaru,  ktorý v tlačenej podobe nájde v balíku. Tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať naspäť na adresu predávajúceho ktorá je uvedená priamo na formulári. Predávajúci vráti platbu na bankový účet kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky. V prípade ak kupujúci pošle naspäť všetky položky z objednávky predávajúci vráti všetky platby, ktoré prijal od kupujúceho. V prípade ak kupujúci pošle naspäť iba časť objednávky, (teda niektoré položky) predávajúci vráti len hodnotu vráteného tovaru.

Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave vrátane pripnutých informačných visačiek, nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť používaný a praný. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru spolu s faktúrou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Platby vrátime výhradne bankovým prevodom.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

-    predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. plavky a spodné prádlo, ktoré z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť).

-    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 


B) V prípade ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu objednaný tovar ešte nebol fyzicky doručený stačí  napísať e-mail na info@bestform.sk s textom: „Žiadam o zrušenie objednávky č. XX na meno  XXXX XXXX.” Predávajúci potvrdí zrušenie objednávky e-mailom.

6. Práva a povinnosti predávajúceho
 

Predávajúci sa zaväzuje:

•    Dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve a v dohodnutej cene.
•    Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
•    Dodať kupujúcemu faktúru a formulár pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) v tlačenej podobe.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho.

7. Práva a povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň vytvorenia objednávky.
  • Kupujúci má právo výrobok rozbaliť a odskúšať.


8. Záručná doba a reklamácia


Dĺžka záručnej doby je stanovená na 24 mesiacov od prevzatí tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia nezhody dodaných produktov s kúpnou zmluvou kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. vymenený na bezchybný.
  • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
  • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (faktúra). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajuceho.

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu:


https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Najpredávanejšie

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads